Program

Mittlärande 2019 arrangerades den 19 och 20 februari. Två fullmatade dagar med många av landets främsta föreläsare inom området skola. Dessutom föreläsningar av ett flertal lokala pedagoger.

Föreläsningarnas syfte är att ge dig som besökare nya tankar och idéer om hur du kan utveckla ditt arbete både enskilt och tillsammans med dina kollegor. Inspireras av pedagoger från förskolan, grundskolan och gymnasiet, av skolledare, leverantörer och andra med fokus på skolan, idag och imorgon. Ta del av erfarenheter som gjorts i arbetet med barns och elevers lärande.

 

Tema 2019 – Lärmiljöer

Skolans lärmiljö är en kombination av den fysiska, pedagogiska och psykosociala dimensionen. En inkluderande lärmiljö bidrar till att skolan bättre möter elevers olikheter och det blir bra för alla elever.

Exempel på vad de olika lärmiljöerna innefattar:

Fysisk lärmiljö – klassrum och andra lokaler, korridorer, skolgård, ljud- och ljusmiljö,
synintryck, möbler och inredning.

Pedagogisk lärmiljö – arbetssätt, metoder struktur, tydlighet, flexibilitet, extra
anpassningar, särskilt stöd, kompensatoriska hjälpmedel, digitala lärresurser, scheman, bild- och teckenstöd.

Psykosocial lärmiljö – värdegrund, socialt klimat, trygghet och gemenskap i skolan och i undervisningsgruppen, bemötande och relationer mellan lärare och övrig personal och elever.

Källa: SKL